ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Бакай М.П.

Статус:

На розгляді в комісіях

Дата:

20.12.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ б/н
Про затвердження фінансової підтримки Золочівської районної ради Львівської області для здійснення своїх повноважень на 2022 рік

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
              XIV сесії VIІІ скликання                
 
від 21 грудня 2021 року                            м. Броди                               №_____

 
Про  затвердження фінансової підтримки Золочівської районної ради Львівської області для здійснення своїх повноважень
 на 2022 рік
 
 
Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська   рада
 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки Золочівської районної ради Львівської області для здійснення своїх повноважень на 2022 рік ( додається).
 
 1. Фінансування даної Програми проводити в межах асигнування, затвердженого у міському бюджеті Бродівської міської ради на
відповідний рік.
 
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  депутатську комісію: з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва.


 
           Міський голова                                                      Анатолій БЕЛЕЙ
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
   Рішенням сесії ____________
   від_____20___  року   №____
         Голова _____________ ради                
         ___________
      
 
 
 
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки Золочівської районної ради Львівської області для здійснення своїх повноважень
 на 2022 рік
 
 
 
 
 
Погоджено
 
 
_____________
 
Погоджено
 
 
______________
 
Погоджено
 
 
 
 
______________
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
         Програму Золочівської районної ради Львівської області для здійснення своїх повноважень  на 2022 рік  (далі – Програма) розроблено відповідно
до статті 140 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року №749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні». Програма спрямована на подальший розвиток місцевого самоврядування як важливої складової становлення громадянського суспільства.
Реформа децентралізації незавершена повністю. Необхідно ще багато працювати на місцевому та субрегіональному рівні. Районні ради ніби мають повноваження, визначені Конституцією, але вони не підкріплені фінансово. Є певна правова невизначеність, проблематика з приводу фінансування районних рад.
Так, ст.641 Бюджетного кодексу України значно обмежує доходи загального фонду районного бюджету і фактично передбачає неможливість утримання апарату районної ради за рахунок таких фінансових ресурсів. Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачена субвенція районним радам, однак цих коштів недостатньо для забезпечення діяльності Золочівської районної ради на 2022 рік. Тобто ситуація вимагає додаткових фінансових ресурсів до районної бюджетної системи країни.
На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих
на здійснення комплексного реформування системи організації влади
на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина
на місцевому рівні, створення правових та матеріально-фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного управління. При цьому вони мають забезпечувати поступальний розвиток країни та окремих регіонів, враховувати започатковану у державі адміністративну реформу та напрями здійснення перетворень, визначені законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування субрегіонального рівня. Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в межах Програму Золочівської районної ради Львівської області для здійснення своїх повноважень  на 2022 рік  
 
 
 
                             2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Золочівська районна рада Львівської області відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляє інтереси жителів Золочівського району, до складу якого входять 7 територіальних громад, від імені та в інтересах 162 тисяч жителів району здійснює відповідні функції і повноваження.
Останні етапи реформи децентралізації та зміни до Бюджетного кодексу України виявили актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим та матеріальним забезпеченням діяльності районної ради.  Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Золочівською районною радою передано майно із спільної власності територіальних громад Золочівського району  Львівської області у комунальну  власність територіальних громад. На теперішній час Бюджетний кодекс України в статті 641 чітко визначає джерела доходів районних бюджетів,  але вони є нестабільними і обмеженими, оскільки майна у спільній власності немає.
 Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачена субвенція районним радам, однак цих коштів недостатньо для забезпечення діяльності Золочівської районної ради на 2022 рік.  
Згідно повноважень районна рада забезпечує взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підготовкою інформаційного ресурсу для вирішення проблем розвитку соціально-економічного розвитку району.
3. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є:
 • створення належних умов праці для працівників виконавчого апарату, з метою ефективного функціонування Золочівської районної ради створення належних умов праці для посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату Золочівської районної ради,
 • забезпечення сталого розвитку місцевого самоврядування,
 • налагодження співпраці між районною радою та територіальними громадами району,
 • створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування та жителів району щодо діяльності районної ради.
 
4. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень
і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Це ставить органи місцевого самоврядування субрегіонального рівня
в нові умови існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що у свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Найбільш актуальними і такими, що вимагають додаткового
і спеціального навчання і підвищення кваліфікації посадовців та керівного складу постійних комісій районної ради, у найближчий період будуть питання формування і зміцнення районного бюджету.
Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення органів місцевого самоврядування.
 
5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 1. Поліпшення умов для реалізації прав і свобод мешканців Золочівського району.
 2. Забезпечення та організація ефективної роботи виконавчого апарату Золочівської  районної ради.
 3. Забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення
  до європейських стандартів, а саме:
 • удосконалення механізмів реалізації прав і свобод мешканців на субрегіональному рівні;
 • розв’язання проблемних питань розвитку району та підготовка проєктів відповідних програмних документів й нормативно-правових актів;
 • поєднання зусиль органів місцевого самоврядування різного рівня
  для спільного вирішення питань розвитку району;
 • поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями при вирішенні питань районного значення;
 • реформування системи надання управлінських послуг
  відповідно до європейських стандартів;
 • заохочення громадської ініціативи з питань місцевого та регіонального розвитку;
 • зміцнення матеріально-технічної бази Золочівської районної ради, створенням комфортних умов для роботи працівників та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • участь в розробленні та реалізації різноманітних проектів
  для залучення інвестицій у район.
 
6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства
та за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел,
не заборонених чинним законодавством.
 
 
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання заходів Програми дозволить досягти:
 • створення належних умов для виконання районною радою власних
  та делегованих повноважень;
 • створення прозорої системи прийняття управлінських рішень органом місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органу місцевого самоврядування Золочівської районної ради;
 • створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості
  та оперативного інформування;
 • розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний соціально-економічний розвиток;
 • поліпшення екологічного стану, збереження культурних традицій;
 • підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів районної ради;
 • створення комфортних умов для роботи та виконання повноважень посадовими особами місцевого самоврядування Золочівської районної ради.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАСПОРТ
 
Програми Золочівської районної ради Львівської області для здійснення своїх повноважень  на 2022 рік
 
1. Розробник Програми: Бродівська міська рада, фінансове  управління Бродівської міської ради
 
2. Відповідальний виконавець Програми:  Золочівська районна рада Львівської області
 
3.  Дата, номер документа  про затвердження Програми __________
___________________________________________________________          
           4. Мета Програми:  створення належних умов праці для працівників виконавчого апарату, з метою ефективного функціонування Золочівської районної ради, налагодження співпраці між районною радою та територіальними громадами району, створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування та жителів району щодо діяльності Золочівської районної ради
 
         5. Термін реалізації Програми: 2022 рік   
       
         6. Загальний обсяг фінансування  Програми, тис. грн.: 400,0
         
        7. Очікувані результати: створення належних умов для виконання районною радою власних та делегованих повноважень, підвищення рівня довіри до органу місцевого самоврядування Золочівської районної ради; створення єдиної системи інформаційно - аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та оперативного інформування.
 
 
 
Міський голова                                                                А. Белей 
 
Голова районної ради                                                      О. Кавецький