ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 10

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         
  Р І Ш Е Н Н Я
XXXIX  сесії  VIІ демократичного скликання

 

20.06.2019 року                        м. Броди                               №  проект

 
Про затвердження Програми
«Профілактики  та протидії злочинності,
забезпечення  публічної  безпеки і порядку
на території  Бродівського району на 2019 рік»
 
 
 
Розглянувши  Програму «Профілактики  та протидії злочинності, забезпечення  публічної  безпеки і порядку на території  Бродівського району на 2019 рік», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань економіки, бюджету та комунального майна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,  -
 
 
 

ВИРІШИЛА:

 
 

1. Затвердити  Програму «Профілактики  та протидії злочинності, забезпечення  публічної  безпеки і порядку на території  Бродівського району на 2019 рік» згідно додатку. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна ( Старик М. І. ).

 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                           Анатолій Белей

ПАСПОРТ
 
Програми профілактики  та протидії злочинності, забезпечення  публічної  безпеки і
 
порядку на території  Бродівського району на 2019 рік
       (загальна характеристика регіональної програми)

 
1. Ініціатор розроблення програми             - Бродівська міська рада
 
2. Дата, номер документа
про затвердження програми                         - Рішення Бродівської міської ради № ____
                                                                            від _____2019 р.
 
          3. Розробники  програми:                             - Бродівське відділення поліції Золочівського
                                                                                     відділу поліції Головного управління     
                                                                                     Національної поліції у Львівській області 
 
          4. Співрозробники програми        
          5. Відповідальний виконавець програми    -  головний розпорядник коштів та
                                                                           розпорядники коштів
 
6. Учасники програми                                   - Бродівська міська рада,  
                                                                            розпорядники коштів
 
7. Термін реалізації програми                       - 2019 рік
 
7.1. Етапи виконання програми                    -
 (для довгострокових програм)           
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,                      - 18,6
у тому числі:
 
8.1. коштів районного бюджету                    - 18,6
       коштів інших джерел  (вказати)             
 
   
                    
Начальник Бродівського відділення поліції
Золочівського відділу поліції
Головного управління Національної поліції
 у Львівській області                                                                                          Й.Галицький
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                 Додаток до
Голова Бродівської міської                                        рішення міської ради
ради                                                                             від                  року №
                                А.Белей
 /підпис/          
 
 
 
ПРОГРАМА
 
 
«Профілактики  та протидії злочинності, забезпечення  публічної  безпеки і
 
порядку на території  Бродівського району на 2019 рік»
 
 
 
 
 
 
Розробники Програми:
Бродівське відділення поліції
Золочівського відділу поліції
Головного управління Національної поліції
 у Львівській області
 
/підпис/                    Й.Галицький
 
 
 
 
                                                     Броди – 2019
                                                      ЗМІСТ
 
 
Загальні положення ..……………………………………………………………….3
 
 1. Мета Програми профілактики та протидії злочинності,забезпечення публічної безпеки і порядку на території   Бродівського району
     на 2019  рік      … ……….…………………… ………………………..…….……3
 
2. Основні завдання Програми……………………………………………………...4
 
3. Відповідальні виконавці Програми……………………………………………...5
 
4. Фінансове забезпечення Програми та контроль за її виконанням…………….5
 
5. Очікувані результати від реалізації Програми…………………………..……...6
 
Додатки:
1. Ресурсне забезпечення Програми профілактики та протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території  Бродівського району на 2019 рік
 ……………………………………………………………………………..…………...7
 
2. Перелік заходів  та  показників  Програми профілактики та протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території  Бродівського району на 2018 рік
 …………….………………………………………….…………………………..……8
 
 
 
 
 1. Загальні положення
Програма профілактики та протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Бродівського району на 2019 рік (далі Програма) розроблена відповідно до законів України на виконання ст. 143 Конституції України, п.15 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 43 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Національну поліцію” та з метою забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях. Ця програма визначає організаційні і практичні заходи вдосконалення оперативно-службової діяльності Бродівського відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення заходів з профілактики злочинності, забезпечення належного правопорядку, публічної безпеки, а також зміцнення технічної і ресурсної бази відділення.
           Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009р. №711-р. фінансування заходів може здійснюватись не лише за рахунок коштів державного бюджету України, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, в тому числі і залучених коштів місцевих бюджетів.
 
 1. Мета Програми
 
- основною метою Програми є отримання коштів з місцевого бюджету для забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, в також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування;
-  сприяння стабільному соціально-економічному розвитку району, покращенню інвестиційного клімату;
- створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів;
-  підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення району, вдосконалення діяльності органів державної влади, правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення;
 
 1. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
-  отримання субвенції з місцевого бюджету з подальшим скеруванням    отриманої субвенції на придбання  моніторів-телевізорів для чергової частини для більш ефективних дій оперативно - розшукової служби та оперативного реагування на повідомлення громадян про злочини та правопорушення;
- впровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності;
- покращення інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій;
-  активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку в  районі ;                    
-  впровадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання  
негативного ставлення населення до протиправних діянь;
-  проведення профілактичної роботи по недопущенню злочинності серед дітей та молоді, а також організація профілактики з неблагополучними сім’ями, розроблення механізму екстренного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну діяльність;
-  формування дієвої системи реінтеграції бездомних осіб та   осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
 
                  
                               4.Заходи щодо реалізації  Програми   профілактики та протидії злочинності на території району
 
- впровадити програмне забезпечення систем відеоспостереження з можливістю передачі відеоінформації з відеокамер до чергової частини.
-      розглядати на засіданнях, нарадах, круглих столах питання про стан профілактики та протидії злочинності, захисту прав та свобод громадян. Регулярно висвітлювати у районних ЗМІ та веб-сайтах  Бродівської міської ради, Бродівського ВП, інформаційно-профілактичні бесіди з мешканцями району щодо попередження правопорушень.
-      заохочувати населення району до плідної співпраці по виявленню та припиненню правопорушень.
-        забезпечити організацію соціальної реклами, радіопередач, спрямованих на формування правосвідомості громадян, пропаганду здорового способу життя, жорстокості серед молоді та дітей, запобігання та протидії насильству в сім'ї і види допомоги особам, які від нього потерпають
-      організувати в навчальних закладах району інформаційно-просвітницькі заходи з питання формування здорового способу життя, правової освіти та виховання, профілактики правопорушень, бездоглядності, безпритульності підростаючого покоління тощо.
-      забезпечити виявлення, облік та проведення роботи з соціально-правового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських обов'язків, схильність до систематичного залишення місця проживання, вчинення насильства над дітьми в сім'ї.
-     організувати в навчальних закладах міста Броди проведення семінарів, лекцій на тему профілактики наркоманії та алкоголізму.
-     проводити системну та комплексну роботу з соціальної адаптації бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, проводити освітні та мотиваційні заходи, залучення до суспільної активності та громадської роботи.
 
                                   5.Відповідальні виконавці Програми
 
           Відповідальні за виконання Програми профілактики та протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Бродівського району на 2019 рік є Бродівська міська рада, Бродівське відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.
 
           6. Фінансове забезпечення Програми та контроль за її виконанням
 
        Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого  бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг фінансування заходів програми  складатиме    18,6 тис. грн.
Організація виконання передбачених Програмою заходів покладається на Бродівську міську раду.
Інформування міської ради про хід виконання Програми здійснюється до 20 січня наступного року.
 
 
                                       7.Очікувані результати
Реалізація програми дасть можливість:
 • підвищити ефективність та оперативність роботи поліції з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшуку і затримання злочинців у найкоротший термін;
 • забезпечити високий рівень публічного порядку та безпеки;
 • обмежити незаконний обіг зброї та наркотиків;
 • скоротити кількість злочинів проти життя та здоров'я особи;
 • підвищити рівень розкриття  злочинів;
 • покращити профілактику правопорушень у середовищі неповнолітніх та молоді;
 • забезпечити збереження майна фізичних та юридичних осіб,   муніципального, відомчого й іншого житлового фонду.
 • підвищення іміджу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів,  налагодження партнерських відносин поліції з населенням, вирішення проблемних питань щодо забезпечення правопорядку.
 • зростання рівня правової культури, формування негативного ставлення до правопорушень та злочинів.
 • зменшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених дітьми, підвищення їх загальноосвітнього рівня щодо негативного впливу наркотиків та алкоголю на життя та здоров'я.
 • попередження зростання вчинення правопорушень, безпритульними та особами звільненими з місць позбавлення волі дозволить мінімізувати рецидив та буде сприяти загальному соціальному оздоровленню.
 
 
 
 
 Начальник Бродівського ВП Золочівського ВП
 ГУНП у Львівській області
 підполковник поліції                                                          Й.В.Галицький
 
 
 
Додаток  1
до Програми
 
 
 
Ресурсне забезпечення Програми
 
Профілактики  та протидії злочинності, забезпечення  публічної  безпеки і
 
порядку на території  Бродівського району на 2018 рік
 
  
.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми  
2019 рік
Всього витрат на виконання програми
Усього, тис.грн. 18,6 18,6
у тому числі    
обласний бюджет    
районний бюджет    
бюджети сіл, селища, міста 18,6 18,6
кошти небюджетних джерел    
 
 
      Начальник Бродівського відділення поліції
      Золочівського відділу поліції
      Головного управління Національної поліції
      у Львівській області                                                                                             /підпис /                               Й.Галицький
      
 
Додаток 2
до Програми
 
 
 
Перелік завдань, заходів та показників
Програми профілактики та протидії злочинності ,забезпечення публічної безпеки та порядку на території Бродівського району на 2019 рік
(назва програми)
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 18 рік
 
1.
 
Програма профілактики та протидії злочинності,забезпечення публічної безпеки і порядку на території Бродівського району на 2019 рік
 
Проведення  заходів Бродівським ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області з вдосконалення системи реагування на заяви та повідомлення про злочини  і  правопорушення    
Затрат:
обсяг фінансового ресурсу для придбання монітор-телевізорів  “ERGO 40”
18.6 тис.грн.
 
Бродівське відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області
 
Місьий бюджет
 
      18,6
 
Підвищення ефективності та оперативності роботи поліції з реагування на заявиі повідомлення громадян про злочини,розшук і затримання злочинців у найкоротші терміни
Продукту:
  Придбання монітор-телевізорів до відеокамер
2  шт..
Ефективності:                  
 
 грн.
Якості:
відсоток обслуговування  ,%
Усього на етап або на програму:               18,6  
 
 
 
      Начальник Бродівського відділення поліції
      Золочівського відділу поліції
      Головного управління Національної поліції
      у Львівській області                                                                                    /підпис/                                   Й.Галицький
 
                                   
 
 
Додаток 2
до Програми
 
Перелік заходів та показників Програми профілактики  та протидії злочинності, забезпечення  публічної  безпеки і
 
порядку на території  Бродівського району на 2019 рік
 
 
№ з/п Назва
заходів
Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. Термін виконання Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
1. Проведення заходів з Програми профілактики та протидії злочинності шляхом забезпечення чергової частини монітор-телевізороми для перегляду відеокамер.
 
 
18,6
 
 
2019
рік
Міський бюджет 18,6 Підвищення ефективності та оперативності роботи поліції з
реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини,розшук і затримання злочинців у найкоротші терміни.
Усього на програму:   18,6  

 
 
 
      Начальник Бродівського відділення поліції
      Золочівського відділу поліції
      Головного управління Національної поліції
      у Львівській області                                                                                    /підпис/                                   Й.Галицький