РІШЕННЯ: № б/н

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХХІ сесія VIІ демократичного скликання

 
 

23.10.2018                            м. Броди                                  № ПРОЕКТ

 
 
Про утворення Центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Бродівської міської ради
 
 
Відповідно до п.2 ст.12 Закону України „Про адміністративні послуги”, Закон
України  „Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності”,  керуючись  постановою  КМУ  від  20  лютого  2013  року  №118  „Прозатвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” та з метою подолання адміністративних бар’єрів, спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг:
 

В И Р І Ш И Л А:

 
1. Утворити Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітетуБродівської міськоїради.
 
2.  Затвердити  Положення  про  Центр  надання  адміністративних  послуг
виконавчого комітету Бродівської міської ради, що додається.
 
3. Рішення набирає чинності з моменту виконання умов, передбачених пунктом 5.2. Меморандуму про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг (про створення спільного міськрайонного ЦНАП з ліквідації ЦНАП райдержадміністрації)від 27.08.2018року.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту ради, депутатської етики , законності, правопорядку та співробітництва територіальних громад ( Фігун А. С. )
 
 
 

Міський голова                                                 Анатолій Белей

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 23.10. 2018 року№____
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Бродівської міської ради
 
 
1. Загальні положення
 
1.1.  Положення  про  Центр  надання  адміністративних  виконавчого комітету Бродівської міської ради  (далі  –  Положення)  розроблено  відповідно  до  Закону  України  „Проадміністративні  послуги”,  Закону  України  „Про  дозвільну  систему  у  сферігосподарської діяльності” постанови КМУ від 20 лютого 2013 року №118 „Прозатвердження  Примірного  положення  про  центр  надання   адміністративнихпослуг”.
 1.2. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бродівської міської ради(далі–Центр) – це постійно діючий робочий орган виконавчого комітету Бродівської міської ради, в якому забезпечено  організаційне  поєднання  в  одному  приміщені  дозвільного  центру, адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, з метою дотримання  та  функціонування  принципів  „організаційної  єдності”  та  „єдиноговікна”  при організації надання  встановленого переліку  адміністративних  послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних  послуг.
1.3. Положення про Центр затверджується міською радою.
1.4.  Перелік  послуг,  які  надаватимуться  в  рамках  роботи  Центру,визначаються рішенням Бродівської міської ради.
1.5.  Загальне  керівництво  Центром  здійснює  відділ  надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бродівської міської ради.
1.6. Центр у  своїй діяльності керуються  Конституцією  України, законами
України,  актами  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  іншими
нормативно-правовими  актами,  рішеннями  Бродівської  міської  ради  та  її
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими у межах їх повноважень, а також цим Положенням.
1.7.  Терміни,  які  використовуються  в  цьому  Положенні,  вживаються  у
значеннях, наведених у Законі України „Про адміністративні послуги”.
 
2. Мета створення та завдання Центру
 
2.1. Метою створення та функціонування ЦНАП є забезпечення зручності та
оперативності отримання адміністративних послуг суб’єктам звернень.
2.2. Для реалізації зазначеної мети Центр здійснює такі завдання:
2.2.1.  Надання  суб’єктам  звернень  вичерпної  інформації  та  консультацій
щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2.2.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання
адміністративних послуг;
2.2.3.  Реєстрація  та  передача  документів (їхніх копій) на опрацювання
відповідним  суб’єктам  надання  адміністративних  послуг  не  пізніше  наступного робочого дня після їх отримання;
2.2.4. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку
суб’єктам  звернень  результатів  надання  адміністративних  послуг  (у  тому  числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
2.2.5. Забезпечення взаємодії між адміністративними органами-учасниками
Центру щодо надання адміністративних послуг;
2.2.6. Здійснення  контролю  за  дотриманням  строків  надання адміністративних послуг;
2.2.7. Здійснення постійного контролю за якістю надання адміністративних
послуг, у тому числі шляхом проведення періодичних опитувань (анкетувань);
2.2.8.  Запобігання  корупції,  усунення  посередництва  під  час  надання
адміністративних послуг;
2.2.9. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та
за мінімальної кількості відвідувань суб’єктом звернення;
2.2.10. Підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок
надання адміністративних послуг.
 
3. Структура та організаційне забезпечення ЦНАП
 
3.1.  Структура  ЦНАП  включає  в  себе  організаційне  поєднання  в  одному
приміщенні  адміністратора,  представників  адміністративних  органів  та  їх
посадових осіб, що мають забезпечувати дотримання та функціонування принципу організаційної єдності в процесі надання адміністративних послуг.
3.2. Кількість робочих місць, задіяних у обслуговуванні відвідувачів, порядок
черговості їх обслуговування та реєстрації їх звернень встановлюється РегламентомЦНАП.
 
4. Загальні принципи роботи та співпраці учасників Центру
                                                          
4.1. Загальні принципи роботи учасників Центру:
4.1.1. Доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;
4.1.2. Дотримання стандартів надання послуг;
4.1.3. Відповідність розміру плати за послуги, пов’язаної з їх наданням;
4.1.4. Відкритість та прозорість;
4.1.5. Зрозумілість процедур;
4.1.6. Оперативність у вирішенні питань;
4.1.7. Забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та
результати розгляду їх звернень.
4.2. Принципи співпраці учасників Центру:
4.2.1. Суворе дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів,
які регулюють порядок надання адміністративних послуг;
4.2.2. Встановлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного
характеру та надання інших адміністративних послуг;
4.2.3. Забезпечення рівності прав суб'єктів звернень;
4.2.4. Дотримання принципу організаційної єдності;
4.2.5.  Інформування  всіх  учасників  Центру  про  зміни,  які  відбулися  в
законодавчих  та  інших  нормативно-правових  актах  щодо  процедур  надання
адміністративних послуг;
4.2.6.  Оперативне  реагування  та  усунення  виявлених  недоліків,  які
можуть стати причиною порушення термінів надання адміністративних послуг тапогіршувати якість обслуговування відвідувачів;
4.2.7.  Сприяння  налагодженню  прозорих  і  партнерських  стосунків  у
співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
4.2.8.  Сприяння  формуванню  позитивної  думки  суб'єктів  господарської
діяльності та громадськості щодо системи надання адміністративних послуг
 
5. Організаційне забезпечення роботи Центру
 
5.1.  Органи  місцевого  самоврядування,  їх  структурні  підрозділи  та
комунальні  підприємства,  установи,  організації,  які  надають  адміністративні
послуги на відповідному територіальному рівні, залучаються до роботи Центру
5.2. Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи, організації,
які  надають  адміністративні  послуги  на  території  відповідної  адміністративно-територіальної  одиниці,  залучаються  до  роботи  Центру  на  підставі  угоди  про співпрацю.
5.3. Час прийому суб`єктів звернення у Центрі становить не менше як шість
днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.
Центр  не  рідше  ніж  два  дні  на  тиждень  здійснює  прийом  від  суб`єктів
звернень до 20-ї години.
5.4 За рішенням виконавчого комітету Бродівської міської радичас прийому суб`єктів зверненьможе бути збільшено.
5.5.  Учасники  з  надання  адміністративних  послуг  зобов’язані  виконувати
вимоги щодо організації роботи Центру.
5.6.  Керівництво  Центром,  координація  всіх  дій,  пов’язаних  з  наданням
адміністративних  послуг  у  рамках  роботи  Центру,  покладаються  на  начальника відділу адміністративних послуг виконавчого комітету Бродівської міської ради.
 
6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру
Фінансове, матеріально-технічне та інше  забезпечення діяльності Центру
здійснюється за рахунок місцевого бюджету.
 
 
 
 

секретар ради                                                                                М. Бакай