РІШЕННЯ: № 63

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХХІХ-СЕСІЇ  VІІ-ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
 
 
          30.08.2018р.                                м Броди                                    № Проект
 
Про надання згоди на передачу в суборенду
земельної ділянки  в м Броди
по вул. А.Шептицького,1В,1Д,1Е,1Є .
 
Розглянувши заяву від 16.08.2018року уповноваженого представника Компанії «Ейендомсселькабет», яка орендує земельну ділянку в місті Броди по вул. А.Шептицького, 2,  про наміри щодо передачі в суборенду  земельної ділянки, відповідно до договору оренди  від 19 жовтня 2015 року  для обслуговування об'єктів господарської діяльності, керуючись Законами України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Земельним кодексом України,  міська рада-
 
В И Р І Ш И Л А :
 
  1. Надати згоду Компанії «Ейендомсселькабет» на передачу в суборенду земельної ділянки площею 3,7765га (кадастровий номер -4620310100: 06:002:0022) в місті Броди по вул. А. Шептицького, 1В,1Д,1Е,1ЄТовариству з обмеженою відповідальністю «Об'єднана мода України, при умові збереження та дотримання всіх істотних умов договору. ( додаток )
  2. Компанії «Ейендомсселькабет» в місячний термін провести державну реєстрацію укладеного договору суборенди, зазначеного в п.1 цього рішення.
  3. Направити це рішення в Бродівське відділення Буської ОДПІ для контролю за сплатою орендної плати.
  4. Спеціалісту-землевпоряднику Бродівської міської ради Л.Шелест внести відповідні записи в земельно-облікову документацію.
  5. Бухгалтерії міської радивести контроль за сплатою орендної плати.
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питаньрегулювання земельних відносин та містобудівної діяльності (голова комісії О Казмірчук).
 
 
 

Міський голова                                                           Анатолій Белей

Договір
суборенди землі
 
 
         м. Броди                                                                                        "03" вересня 2018 р.
                                      
 
ОрендарКомпанія «Ейендомссельскабет АФ 11/9 2001 АПС», юридична особа, що зареєстрована за законодавством Королівства Данія за адресою: Королівство Данія, ДК-6880, м. Тарм Люне, вул. Стабельхьойвей, буд. 1, в особі уповноваженого представника ________________________, що діє на підставі ____________________, з одного боку, та СуборендарТовариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднана мода України», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України за адресою: 79066, Україна, м. Львів, вул. Вулецька, буд. 14, Ідентифікаційний код юридичної особи: 31895961, в особі Виконавчого Директора Стіна Леврінга Лаурсена, що діє на підставі _________________, з другого, уклали цей договір про нижченаведене:
 
Предмет договору
 
1. Орендар на підставі Договору оренди землі від 09 жовтня 2015 року та рішення ____ сесії _____ демократичного скликання Бродівської міської ради від 31 серпня 2018 року № _____ «______________________________________________________» надає, а Суборендар приймає у строкове платне користування на умовах суборенди земельну ділянку несільськогосподарського призначення для реконструкції об’єктів нерухомості, будівництва нових об’єктів нерухомості під виробничі приміщення по виготовленню меблів на території м. Броди, вул. А. Шептицького, 1В, 1Д, 1Е, 1Є, згідно з планом земельної ділянки.
 
Об'єкт суборенди
 
2. В суборенду передається земельна ділянка загальною площею 3,7765 га земель несільськогосподарського призначення.
 
3. Кадастровий номер земельної ділянки 4620310100:06:002:0022.
 
4. На земельній ділянці, яка передається в суборенду, знаходяться об’єкти нерухомості цілісного майнового комплексу та корпусу консервного цеху, які є у власності Компанії «Ейендомссельскабет АФ 11/9 2001 АПС» на підставі Реєстраційного посвідчення на об’єкт нерухомого майна від 29.01.2015 року № 8541872, 8544200, 8537858 від 28.01.2015 р. № 8531309.
 
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 7 251 257,65 грн. станом на 29.09.2015 р.
 
6. Земельна ділянка, яка передається в суборенду, недоліків, які могли б перешкоджати її  ефективному використанню за цільовим призначенням не має.
 
7. Інші особливості об'єкта суборенди, які можуть вплинути на суборендні відносини: відсутні.
 
Строк дії договору
 
8. Договір укладено на 46 (сорок шість) років. Після закінчення строку дії договору Суборендар має переважне право поновити його на новий строк за умови, що Договір оренди землі від 09 жовтня 2015 року, укладений між Бродівською міською радою та Орендарем, був продовжений, виключно в межах строку поновленого Договору оренди землі від 09 жовтня 2015 року. У цьому разі Суборендар повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
 
Орендна плата
 
9. Орендна плата за земельну ділянку встановлена в грошовій формі у розмірі 3 (трьох) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Розмір орендної плати індексується кожного року відповідно до чинного законодавства України.
 
10. Орендна плата сплачується Суборендарем щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця у грошовій формі у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок Орендаря, що зазначений в цьому договорі.
 
11. Про зміну в оплаті та інформацію щодо банківських реквізитів Суборендар взнає особисто в бухгалтерії Орендаря.
 
12. Розмір орендної плати переглядається у разі:
 
- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни нормативної грошової оцінки землі, ставок орендної плати згідно рішень міської ради;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
- в інших випадках, передбачених законом.
 
Умови використання земельної ділянки
 
14. Земельна ділянка передається в суборенду для обслуговування, реконструкції об’єктів нерухомості, будівництва нових об’єктів нерухомості під виробничі приміщення по виготовленню меблів.
 
15. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості.
 
16. Умови збереження стану об'єкта оренди: за стан збереження об’єкту суборенди відповідає суборендар.
 
Умови і строк передачі земельної ділянки в суборенду
 
17. Передача земельної ділянки в суборенду здійснюється у тижневий термін після державної реєстрації цього договору за актом її приймання – передачі.
 
18. Інші умови передачі земельної ділянки в суборенду: використання земельної ділянки згідно цільового призначення.   
 
Умови повернення земельної ділянки
 
19. Після припинення дії договору, Суборендар повертає Орендарю земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в суборенду.
Орендар у разі погіршення корисних властивостей суборендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.
Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
20. Здійснені Суборендарем без згоди Орендаря витрати на поліпшення суборендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
21. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Суборендарем за письмовою згодою з Орендарем землі, не підлягають відшкодуванню.  
22. Суборендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендарем зобов'язань, передбачених цим договором.
 
Збитками вважаються:
 
фактичні втрати, яких Суборендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендарем, а також витрати, які Суборендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
 
доходи, які Суборендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендарем умов договору.
 
23. Розмір фактичних витрат Суборендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
Обмеження (обтяження) щодо використання
земельної ділянки
 
24. Земельний сервітут на ділянку не встановлено. Обмеженню у використанні земельної ділянки підлягає охоронна зона існуючих інженерних мереж та комунікацій.
 
25. Передача в суборенду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміну обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
 
 
Інші права та обов'язки сторін
 
26. Права Орендаря:
 
Орендар має право вимагати від Суборендаря:
- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором суборенди;
- дотримуватись екологічної безпеки землекористування, додержуватись державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;
- своєчасного внесення орендної плати.
 
27. Обов’язки Орендаря:
 
Орендар зобов’язаний:
- передати в суборенду земельну ділянку у придатному стані згідно умов цього договору;
- не вчиняти дій, які б перешкоджали Суборендареві користуватися суборендованою земельною ділянкою;
- попередити Суборендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта суборенди.
 
28. Права Суборендаря:
Суборендар земельної ділянки має право:
- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору суборенди землі;
- на переважне право продовження дії цього договору на новий термін;
- на переважне право придбання суборендованої земельної ділянки у власність (виключно у разі попереднього придбання земельної ділянки Орендарем);
- вимагати вчасного і повного виконання від Орендаря своїх зобов’язань по цьому Договору;
- надавати послуги, отримувати продукцію і доходи.
 
29. Обов’язки Суборендаря:
Суборендар земельної ділянки зобов’язаний:
- приступити до використання земельної ділянки у строки встановлені цим договором, який буде зареєстрованим у відповідності до закону;
- забезпечити використання земельної ділянки у відповідності до цільового призначення та умов визначених у цьому договорі;
- своєчасно за умовами договору сплачувати орендну плату;
- не порушувати права власників і користувачів інших земельних ділянок;
- дотримуватися правил добросусідства.
 
Ризик випадкового знищення або пошкодження
об'єкта суборенди чи його частини

 
30. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта суборенди чи його частини несе Суборендар.
 
Страхування об'єкта суборенди
 
31. Згідно з цим договором об'єкт суборенди земельна ділянка не підлягає страхуванню на  весь період дії цього договору.
 
Зміна умов договору і припинення його дії
 
32. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін, за винятком випадків передбачених цим договором.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.
 
33. Дія договору припиняється у разі:
 
закінчення строку, на який його було укладено;
 
закінчення строку Договору оренди землі від 09 жовтня 2015 року, укладеного між Бродівською міською радою та Орендарем, та не поновлення його строку;
 
придбання Суборендарем земельної ділянки у власність (що може відбутись виключно після попереднього придбання Орендарем земельної ділянки у власність);
 
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом.
 
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
 
34. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
 
взаємною згодою сторін;
 
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження суборендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
 
35. Розірвання   договору   суборенди   землі   в   односторонньому   порядку не допускається.
 
Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору

 
36. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 
37. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
 
Прикінцеві положення
 
38. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.
Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендаря, другий — в Суборендаря, третій – в органі, який провів його державну реєстрацію.
 
Реквізити сторін
 
Орендар: Компанія «Ейендомссельскабет АФ 11/9 2001 АПС»
юридична адреса:
Королівство Данія, ДК-6880,
м. Тарм Люне, вул. Стабельхьойвей, буд. 1
 
Суборендар: Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднана мода України»
юридична адреса:
79066, Україна, м. Львів, вул. Вулецька, буд. 14
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31895961
 
Підписи сторін
 

Орендар:
Компанія «Ейендомссельскабет АФ 11/9 2001 АПС»
 
____________________________
 
М.П.
Суборендар:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднана мода України»
 
_______________________________
(Стін Леврінг Лаурсен)
М.П.