ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 39

 

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
X СЕСІЇ   VIII СКЛИКАННЯ
 
від 24.06. 2021 р.                      м. Броди                                              № проект

 
 
 
Про затвердження Програми з  проведення
нормативної  грошової  оцінки  земель
населених пунктів,  що  входять  до  Бродівської
міської ради  на 2021-2023 роки
 
 
 
Керуючись  Земельним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,  з метою  проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Бродівської міської ради міська рада
 
 
 

В И Р І Ш И Л А :
 

 1.Затвердити програму з  проведення нормативної  грошової  оцінки земель населених пунктів,  що  входять  до  Бродівської міської ради  на  2021-2023 роки (програма додається).
2.Фінансування Програми здійснювати в межах бюджетних асигнувань. 
3. Виконавчому комітету Бродівської міської ради забезпечити організацію виконання Програми та інформувати селищну раду про хід її виконання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань,  земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток (Казмірчук О. Я.).
 
      
 
 

Міський  голова                                                  Анатолій Белей

 
 
 
 
 
 
 
 
Затверджено :
рішенням_____сесії ____скликання
Бродівської міської ради від
«___»____________2021 року №_____
 
 
 

 
ПРОГРАМА
з  проведення нормативної  грошової  оцінки  земель  населених
пунктів,  що  входять  до  Бродівської  міської ради 
 на  2021-2023 роки
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми виконавчий комітет Бродівської  міської ради 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми  
 
3. Розробник програми виконавчий комітет Бродівської  міської ради 
4. Відповідальний виконавець програми відділ містобудування, архітектури та земельних відносин   виконавчого комітету Бродівської міської ради  
6. Учасники програми замовником виконання заходів Програми виступає виконавчий комітет Бродівської міської ради, а виконавці суб’єкти які мають право виконувати землевпорядні роботи 
7. Термін реалізації програми  
2021 – 2023 рік
7.1. Етапи виконання програми
 
 
в один етап на протязі кожного  року
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми бюджет  Бродівської  міської ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
626,5199
 тис. гривень 
9.1. коштів бюджету Бродівської міської ради (надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) 347,62641
 тис. гривень 
9.2.  Кошти обласного бюджету  
 278,8935
тис. гривень  
10 Обсяг фінансового ресурсу Програми на 2021 – 2023 рік 626,5199
тис. грн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСТУП
 
Програма  з  проведення  нормативної  грошової  оцінки  земель  населених пунктів,  що  входять  до  Бродівської  міської  ради  на  2021-2023 рік  (далі – Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель» з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі.
В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.
Дана Програма спрямована на забезпечення  виконання робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Бродівської міської ради.
Виконання цих робіт та подальше використання розроблених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів дозволить раціонально використовувати землі та збільшити надходження до місцевого бюджету доходів від плати за землю.
Видатки на виконання Програми забезпечать подальший розвиток місцевого бюджету, доходи якого спрямовуватимуться на соціально-економічний розвиток населених пунктів.
Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування права власності та права користування на землю  Бродівської міської ради.
 
 
  1. Загальна частина
Площа земель Бродівської міської ради становить 60825,60 га , з них в межах населених пунктів 9520,3 га. На території громади знаходиться 51 населений пункт в тому числі 50 сіл та 1 місто.
2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

Нормативна  грошова оцінка земельних ділянок використовується для  визначення  розміру  земельного  податку, державного мита при міні,  спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та  другої  черги  за  законом  (як  випадків  спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення,  а  також  випадків спадкування власності, вартість якої  оподатковується  за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок  згідно  із  законом,  орендної  плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва, вартості земельних ділянок площею понад   50   гектарів   для   розміщення  відкритих  спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Законом України  «Про оцінку земель» встановлено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у межах населених  пунктів проводиться не рідше 5-7 років. Розробником технічної документації з нормативної грошової оцінки земель можуть бути юридичні  особи  -  суб'єкти  господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі  сертифікованих  інженерів-землевпорядників.


 
3. Мета програми
Метою Програми є :
 розробка та затвердження  технічної документації з нормативної грошової оцінки земель по кожному населеному пункту на території Бродівської міської ради з створенням електронного документа для внесення відомостей з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (додаток №1);
 
Додаток 1.
Перелік населених пунктів на території Бродівської міської ради, які потребують поновлення нормативної грошової оцінки, та орієнтовна вартість проведення робіт   грн.
№ пп Назва населеного пункту Орієнтовна вартість робіт по поновленню нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, грн.
 
1 с. Гаї-Дітковецькі 39379,5
2 с. Гаї 47532,16
3 с.Гаї-Смоленські 36670,06
4 с. Дітківці 38371,06
5 с. Лешнів 84905,56
6 с. Лісове 18420,76
7 с. Піски 15492,6
8 с. Королівка 14732,56
9 с. Пониква 31036,1
10 с. Липина 12977,56
11 с. Пониковиця 61443,9
12 с. Суходоли 19890,9
13 с. Панькова 9180
14 с. Кути 8487,46
15 с. Бордуляки 21859,2
16 с. Монастирок 16355,26
17 с. Станіславчик 21968,56
18 с. Збруї 8348,4
19 с. Конюшків 16421,4
20 с. Язлівчик 29246,4
21 с. Берлин 73800,46
  ВСЬОГО 626 519,86

 
 
 
Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником із урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.
В обсяг фінансування Програми можуть вноситися зміни протягом року.
 
 
 
 
 
4.Завдання програми
 
Основним завданням Програми є реалізація конституційних прав громадян, при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, ціноутворенні, обліку сукупної власності основних засобів виробництва, визначенні розміру внесків до статутних фондів господарюючих суб’єктів.
 
Згідно ст. 13 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:
- визначення розміру земельного податку;
- визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
- визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом;
- визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
- розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
- відчуження земельних ділянок державної, комунальної власності, якщо відповідно до закону ціна продажу таких земельних ділянок визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
- проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок у цьому масиві не проводилася протягом 5 років до дня прийняття уповноваженим органом рішення про проведення такої інвентаризації).
 
5. Напрями діяльності та заходи Програми
Основою для виконання землеоціночних робіт будуть матеріали генеральних планів населених пунктів, матеріали встановлення меж населених пунктів, оновлена планова  основа території населених пунктів та дані державного земельного кадастру. Прийняте рішення міської ради про проведення  нормативної грошової оцінки є  підставою на виконання робіт та укладення договору з виконавцем. Результатом виконання робіт є розроблена та затверджена у відповідності до вимог чинного законодавства технічна документація яка передається замовнику в паперовому  і цифровому (електронному) вигляді і її дані заносяться до бази даних державного земельного кадастру. По результатам затвердження документації, рішення міської ради оприлюднюється в засобах масової інформації. 
 6.Очікуваний результат виконання програми
 
           При виконанні програми кінцевим показником її виконання буде розроблена та затверджена у відповідності до вимог чинного законодавства технічна документація із нормативної оцінки земель населених пунктів, яка розробляється окремо на кожен населений пункт. Система оцінки виконання заходів програми буде проводитись щодо кількості населених пунктів, на які виготовлена та затверджена документація, та питання розрахунку з виконавцем за проведення робіт.
               У результаті виконання заходів Програми будуть вирішені питання :
               - забезпечення реалізації конституційних прав громадян територіальної громади
               - забезпечення  та ведення державного кадастру земель  із створенням  електронного документа для внесення відомостей з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на Публічну кадастрову карту ;
               - ефективного і об’єктивного оподаткування та збільшення  рівня надходжень до місцевого  бюджету.
 
7. Координація та контроль за ходом виконання програми
 
               Загальний контроль за ходом виконання завдань Програми здійснює комісія з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва.
               Рішення про розроблення землевпорядної документації приймає Бродівська міська рада.
Організація виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Бродівської   міської ради.
Координація дій щодо виконання заходів покладається на відділ містобудування, архітектури та земельних відносин   виконавчого комітету Бродівської міської ради .
Виконавчий комітет звітує про хід виконання Програми  .
 
                   
 
 

                 Секретар  ради                                     Руслан Шишка