ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LVI

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

6

Дата реєстрації:

11.11.2020

Проголосовано:

12.11.2020 10:45:43

Автор:

Бакай М.П

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  20
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 6БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

LVІ  сесія VIІ демократичного скликання

 

від 12. 11. 2020 р.                             м. Броди                                 №  проєкт 

Про збільшення статутного капіталу, внесення змін

та затвердження Статуту КП «Бродиводоканал» в новій редакції»

 

 

Розглянувши лист КП «Бродиводоканал » від 29.  10.  2020 № 07/01-234, керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку із збільшенням статутного капіталу КП «Бродиводоканал»,   міська рада

 В И Р І Ш И Л А : 

1.Збільшити Статутний капітал комунального підприємства «Бродиводоканал» виконавчого комітету Бродівської міської ради за рахунок внеску Засновника згідно додатку 1 до Рішення та установити його у розмірі 31 718 496,24 грн. (тридцять один мільйон  сімсот вісімнадцять тисяч  чотириста дев’яносто шість   гривень 24 коп.).

 

2.Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Бродиводоканал» виконавчого комітету Бродівської міської ради та затвердити в новій редакції згідно з додатком 2.

 

3. Директору КП «Бродиводоканал» провести державну реєстрацію нової редакції Статуту підприємства.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна ( Старик М. І. )

 

 

Міський голова                                                 Анатолій Белей

 

 ДОДАТОК

до рішення Бродівської міської ради від 12.11.2020 року № проєкт                                              ВНЕСОК

до Статутного капіталу комунального підприємства «Бродиводоканал» виконавчого комітету Бродівської міської ради 
 1. Внесок засновника на  капітальний ремонт водопровідної мережі на пл. Ринок в м. Броди 270 000 гривень

 2. Внесок засновника на  закупівлю насоса – 400 000;


 

 

 

 
Секретар міської ради                                                     Микола Бакай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                     Рішенням Бродівської міської ради                                                                   №  проєкт   від «12» листопада  2020 р.

                                                                                   Міський голова

                                                                                              ___________ А.Белей

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


С  Т  А  Т  У  Т 


КОМУНАЛЬНОГО   ПІДПРИЄМСТВА 

“БРОДИВОДОКАНАЛ”

 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  БРОДІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Броди, 2020

 

Загальні положення

1. Комунальне підприємство „Бродиводоканал” виконавчого комітету Бродівської міської ради  (далі – „Підприємство”) є комунальним  унітарним підприємством.

1.1. Підприємство є правонаступником державного комунального підприємства «Бродиводоканал», створеного відповідно до розпорядження представника Президента України  №66  від 21.03.1994р.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Броди, в особі Бродівської міської ради,  місцезнаходження: Україна, 80600, Львівська обл., м.Броди , пл.Ринок, 20  (далі – „Власник”).

1.3. Виконавчий комітет Бродівської міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

українською мовою:

- повне найменування КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „БРОДИВОДОКАНАЛ” ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

- скорочене найменування: КП „БРОДИВОДОКАНАЛ”;

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 80600, Львівська обл., м.Броди, вул. В.Стуса, 22а.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями  Власника, а Власник не несе відповідальності за зобов’язаннями підприємства.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою діяльності Підприємства є задоволення потреб споживачів у водопостачанні та водовідведенні, ведення господарської діяльності і надання послуг юридичним, фізичним особам в сфері водопостачання та водовідведення, у сфері організації та підтримання благоустрою, здійснення комерційної діяльності для отримання прибутку та поповнення міського бюджету.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 

36.00  Забір, очищення та постачання води

37.00  Каналізація, відведення й очищення стічних вод

42.21  Будівництво трубопроводів

43.22  Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання

23.61  Виробництво виробів із бетону для будівництва

88.99  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у

33.13  Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

2.3. Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Підприємством за умови одержання відповідних ліцензій (дозволів).

3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган - виконавчий комітет Бродівської міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Броди, в особі Бродівської міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплене за Підприємством на праві господарського відання.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане Підприємству Власником;

 • доходи, одержані від господарської діяльності;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

 • амортизаційні відрахування;

 • прибуток від позареалізаційних операцій;

 • кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.


3.6. Статутний капітал Підприємства утворюється Власником та становить розмірі 31 718 496,24 грн. (тридцять один мільйон  сімсот вісімнадцять тисяч  чотириста дев’яносто шість   гривень 24 коп.).

3.6.1.Збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу здійснюється в порядку, визначеного чинним законодавством.

 3.7. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби в установленому порядку.

3.8. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника.

3.9. Встановлення Підприємству розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету, здійснюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства.

4.2. Директор Підприємства призначається та звільняється з посади розпорядженням  міського голови. З директором укладається контракт.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються директором в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства;

- прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства;

4.10. До компетенції директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує господарську діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- після погодження з міським головою: затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства,  посадові оклади ;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством і за погодженням міського голови.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, забезпечуючи виробничий і соціальний розвиток Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Тарифи на послуги, які надає Підприємство встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі договорів (угод). Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

 

6. Трудовий колектив та його самоврядування

6.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

6.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

7. Облік і звітність

7.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів.

7.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

7.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

7.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

7.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

7.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати виконкому Бродівської міської ради фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

7.7. Підприємство зобов’язано щорічно протягом місяця з дати державної реєстрації подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку, встановленого зразка, про підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

8.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Бродівської міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

8.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються невикладенням його в новій редакції, а шляхом прийняття окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту Підприємства, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

 

 

9. Припинення діяльності Підприємства

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Бродівської міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

9.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

9.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

9.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

9.5. При виділенні одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

9.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

9.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

 • при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

 • за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

 • в інших випадках, встановлених законом. 9.8. Підприємство ліквідується за рішенням господарського суду в установленому законодавством України порядку.

9.9. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

9.10. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

9.11. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

 

Директор КП «Бродиводоканал»                                    В.Б.Дробенко